Admission

Qualifier Qualified Prelim Research Final
      Exam   Proposal Defense Defense
  Alhamadani, Abdulaziz 1/2019          
  Alkulaib, Lulwah 8/2018          
  Chen, Fanglan 1/2018          
  Chen, Zhiqian 8/2014 1/2016 10/4/2017      
  Fu, Kaiqun 8/2012 (Exempt) 11/2014      
  He, Jianfeng 1/2019          
  Ji, Taoran 8/2015 (Exempt) 9/12/2018      
  Lei, Shuo 8/2018          
  Zhang, Lei 1/2016 1/2019        

 

   

Admission

Qualifier Qualified Prelim Research Final
      Exam   Proposal Defense Defense
  Kendall, Jeffrey (part-time) 1/2012 2/2014 (?)      
  Lu, Yencheng (Kevin) (part-time) 1/2010 2/2012 5/2012 3/17/2017    
  Shah, Sumit (part-time) 8/2010 2/2011 6/2013 9/12/2017    
  Shukla, Manu (part-time) 8/2005 2/2006 8/2007 (12/2015)